BEYZA’NIN KADINLARI

Gösterime giriş tarihi: 17 Mart 2006 (Türkiye)

Yönetmen: Mustafa Altıoklar

Senaryo: Mustafa Altıoklar, Nükhet Bıçakçı, Ebru Hacıoğlu

Yapımcılar: Mehmet Altıoklar, Elif Dağdeviren, Cüneyt Ortan

Konu: Hayatında her şeyin yolunda gittiğini düşünen, psikiyatr kocası Doruk’a aşkla bağlı Beyza Türker’in hayatı, yaşamaya başladığı tuhaf bilinç kayıplarıyla altüst olur. Bu arada İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan kesilmiş bacaklar yüzünden şehri seri katil korkusu sarmıştır. Cinayetleri araştıran komiser Okan, yeni iş ortağı Doruk Türker ile tanışır. Eğitimini Amerika’da almış olan Doruk, bu davada seri cinayet uzmanı olarak görev almıştır. Komiser Okan ve Doruk seri katili ararken Beyza da hatırlayamadığı kayıp zamanlarının peşine düşer. Polis katilin peşindeyken Beyza da kendi gerçeğiyle yüzleşir: Öldürülen kurbanlarla arasında kendisinin bile çözemediği bir ilişki vardır.

Disosiyatif Bozukluklar (DSM-V)

  1. Disosiyatif Bellek Yitimi
  2. Kendine/Gerçeğe Yabancılaşma
  3. Disosiyatif Kimlik Bozukluğu

Disosiyasyon (çözülme), bilincin alışkın olduğu görevlerinden olan bilişlerimizi, duygularımızı, motivasyonlarımızı ve farkında olarak yaptığımız tüm diğer deneyimlerimizi birleştirme görevini yerine getirememe durumu olarak değerlendirilebilir. (Kring ve diğerleri,2019). Disosiyatif bozukluklar ise yüksek düzeyde disosiyasyon sonucunda görülmektedir.

Çocuklar psikolojik, fiziksel ya da cinsel saldırganlığa karşı kendilerini koruyamazlar. Bu ruhsal travmalar genellikle en yakınları tarafından çocuğun yaşadığı ortamında meydana gelir. Bu yüzden çocuk ne ortamdan uzaklaşabilir ne savaşıp mücadele edebilir ne de yaşanılanları kabul edebilir. Bir savunma düzeneği olarak disosiyasyon bu koşullarda, yaşanılan travmanın fiziksel ve ruhsal etkilerinin uzaklaştırılmasını sağlar. Travma ile ilgili her şey -travmatik duygu, düşünce, algı gibi- bir kapsülle çevrilip bilinçten koparılır ve normal koşullar altında hatırlanamayacak kadar uzaklara yollanır. Böylece disosiyasyon fiziksel ve ruhsal acıya karşı bir işlev görür. Çocuklar sürekli biçimde travmaya maruz kaldıklarında, bu savunma düzeneği ya patolojik bir şekilde ya da normal ancak aşırı ölçülerde kullanılır. Sonuç olarak disosiyatif bozukluklar meydana gelir (Lewis DO, Yeager CA;1994; 3: 729-43 akt Fedai,2016).

Briere ve Runtz (2016 akt. Uskaner, 2017) yapmış oldukları çalışmasında, travmatik olaylara maruz kalma durumunun disosiyasyon ile ilişkisi olduğu hipotezinden yola çıkarak, iki örneklem üzerinde, kişilerin duygudurum yönetim becerilerinin travma sonrası stres bozukluğu ve disosiyasyonun birlikte görülmesi durumunda açıklayıcı işlevi olup olmadığını incelemiştir. İlk örneklem genel popülasyondan rastgele seçilmiş olup ikinci örneklem, travmatik öyküsü olmayan üniversite öğrencilerinden seçilmiştir. Yapılan araştırmanın sonuçları doğrultusunda, kişilerin duygudurum yönetim becerilerinin %27 oranında travmatik deneyimler sonrasındaki disosiyasyonu açıkladığı tespit edilmiştir. Cinsiyetin anlamlı farklılık oluşturmadığı fakat bireylerin duygudurum yönetim becerilerinin travmaya maruz kalma ve disosiyasyon arasındaki ilişkideki açıklayıcı rolü olduğu bulunmuştur.

Freud’un determinizm ilkesine göre var olan her şey bir nedene bağlıdır. Davranışlarımızın ve kişiliğimizin önemli bir bölümünün çocukluk çağı deneyimlerimizden oluştuğunu belirtir. Freud’un psikoseksüel gelişim basamaklarına göre 3-6 yaş ”fallik dönem” olarak adlandırılır. Anne ve babasından uzakta, yetimhanede büyümüş olan Ayla, tam da cinsiyetini keşfetme aşamasında, yetimhane müdürü tarafından bacağından bağlanarak tecavüze uğramıştır. Travmayı atlatmak, kaygıyı azaltmak için ego tarafından devreye giren çözülme savunma mekanizmasının fazla kullanılması sonucu patoloji, disosiyatif kimlik bozukluğu doğmuştur. Yaşadığı bu travmatik olay neticesinde kimlik, hafıza ve bilinç bölünmeleri yaşamaktadır.

Disosiyatif bellek yitimi olan kişi önemli kişisel bilgileri, genellikle de travmatik yaşantıyla olan bilgileri hatırlayamamaktadır. Bellekteki boşluk sıradan bir unutkanlıkla açıklanamayacak kadar geniştir. Bilgi, kalıcı olarak unutulmaz ancak bazen kısa bir süre, bazen de yıllarca süren bellek yitimi epizodu sırasında bile bu anılar geri getirilemez (Kring ve diğerleri,2019).

Füg, bellek yitiminin daha ciddi bir türüdür ve (Latincede kaçmaktan gelen) çok daha yoğun bir bellek kaybıdır. Psikodinamik teoriye göre disosiyatif bozukluklar travma içerikli olayların bastırılması sonucu unutulur. Disosiyasyon ve bellek incelendiğinde Beyza’nın geçmişte yaşadığı travmayı unuttuğunu, bununla yüzleşmesinin ancak ipuçlarını toplayarak mümkün olduğunu görüyoruz. Hayatın belli bir epizodunda ne yaptığını hatırlamayan Beyza : “Seni aldatmadım. Belki de aldattım. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum.” der.

Alter kimlik, bir zihin organizasyonudur. Bu sebeple de insan zihninin genel çalışma prensiplerini gösterir. Benlik duygusu taşır. Düşünür, duygulanır ve anı sahibidir. Her bir alter kimliğin “varoluş nedeni”, “varoluş anı” vardır. Bu varoluş nedenine sadık bir şekilde kendilerini devam ettirirler. Bazen de yıllar içinde, yeni bir fonksiyon için dönüşebilirler. (Medaim Yanık,2016)

Bu bağlamda ana kişilik, ev sahibi, gerçek adıyla Ayla -evlat edildikten sonra değişen ismiyle Beyza- kreş öğretmenidir ve bir psikiyatrist ile evlidir. Evlat olarak verildikten sonra geçmişindeki travmayı bilinçaltında bastırmaya çalışmış fakat bu kaygıyla baş edemeyince benliğinde parçalanmalar yaşamış kişidir.

Alter kişilik olan Dilara, Freud’un yapısal kuramına göre ”id”i temsil etmektedir. Bilinç dışı istek ve arzularının karşılanmasına yönelik vajinası için “Güç budur. Tüm dünyayı bu yönetiyor. ”der. Anlık cinsel ilişki kurmaktan kaçınmayan bir kişiliktir. Dilara aynı zamanda yetimhanedeki müzik öğretmeninin adıdır.

Başka bir alter kişilik olan Rabia, Frued’un yapısal kuramına göre süperegoyu temsil etmektedir. İdin karşıtıdır. Kişiyi ayıp, günah gibi yasaklar, sansürler koyarak engellemeye çalışır. İdden gelen dürtüleri yönlendirmeye, yargılamaya ve toplumsal normlara uygun bir hale getirmeye çalışır. Egoyu ise gerçekçi amaçlardan uzaklaştırarak daha katı forma dönüştürmeye çalışır. Rabia, kırılmış ayna parçası ile vajinasını (idi, Dilara’yı) öldürmek, parçalamak istemektedir.“ Ben Rabb’imin karşısına alnım ak çıkacağım, daha fazla günah yaptıramayacaksın pis o…pu” söylemleri bunu desteklemektedir.

Bir başka alter kişilik ise Ayla’dır. Beyza’nın yetimhanede kaldığı yılları temsil eder, çocuksu, savunmasız kişiliktir. “Elif burası çok karanlık hadi kaçalım. Çok karanlık, çok korkuyorum. Pakize anne bana kızdı, o…pu dedi. Elif benim en yakın arkadaşım sensin”. Ego; id ve süperegonun çatışmasını yatıştırmak amacıyla kullandığı regresyon savunma mekanizmasıyla bu alter kişiliğe hayat vermiştir.

Disosiyatif kimlik bozukluğunun en tanımlayıcı özelliklerinden biri, herhangi bir alter aktifken onların diğer alter aktif olduğunda hatırlanmamasıdır. Bazı çalışmalara göre, farklı alterler arası bellekleri paylaşamadıkları bilinse de aslında paylaşabilirler. İncelikli bellek testlerinin kullanıldığı çalışmalarla belleklerin paylaşıldığı gösterilmiştir (Kring ve diğerleri,2019). Beyza’nın alter karakterleri olan Rabia ve Dilara’nın banyoda birbiri ile gerçekleştirdikleri tartışmada belleklerin paylaşıldığı gözlemlenmektedir.

DKB ve diğer disosiyatif bozukluklarda psikodinamik tedavi daha fazla kullanılmaktadır. DKB’nin, travmatik yaşantıların bilişten bloke edilmesi ile ortaya çıktığına inanılmaktadır; tedavide belirlenen amaç ise bastırmanın üstesinden gelmektir. Ne yazık ki bazı pratisyenler özellikle psikodinamik kavramlarla bakanlar, hipnozu disosiyatif bozukluk tanısı almış kişilerin bastırılmış materyallerine ulaşmak için kullanırlar. DKB hastaları ise genellikle hipnoza yatkındır. Tipik olarak, kişi hipnotize edilir ve çocukluğundaki travmatik olaya gitmesi için cesaretlendirilir (Kring ve diğerleri). Beyza’nın psikiyatrist eşi “Hatırlamaktan kaçındığın ne varsa bununla yüzleşmelisin.” diyerek, eşine hipnoz uygulamış ve alter kişilik ile ev sahibi kişiliğin entegrasyonu tamamlamıştır.

KAYNAKÇA
Beyza’nın Kadınları Konu.
-Fedai, Ü. (2016). Disosiyatif Kimlik Bozukluğu Hastalarının Sosyodemografik Ve Klinik Özelliklerinin İncelenmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa.
-Kring, A. Shonson, S. Davıson, G. Neale, J. (2019). Anormal Psikolojisi. (12. Basım). Nobel Yayınevi
Medaim Yanık.
-Uskaner, G. (2017). Kadın Konuk Evlerinde Kalan Ve Kendi Evlerinde Kalan Kadınların Disosiyasyon Düzeyleri Ve Travma Öyküsünün İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Okurlarımız bu yazıyı çok sevdi.
Yorumları göster Yorumları gizle
Yorumlar Beyza’nın Kadınları Filmi ve Disosiyatif Bozukluklara Bakış

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF uzantıları desteklenir.

Okuyucuların Beğendiği İçerikler

 << Vuslat-I Okumak için tıklayın. Ayrılamadım bir süre oradan. Mıhlanmıştım adeta oturduğum yere. Güneş gitmişti, çalan şarkı yerini bir başkasına bırakmıştı, zaman kimseyi beklemeden akıp gidiyordu. Ben ise bir ağacın altında oturmaya devam ediyordum. Yoktu bir sebebi. Yine Güneş’imi düşünmüştüm, yine güneşe veda etmiştim ve nihayetinde yine bir başımaydım. Yine yalnızdım. Onca düşünceyle savaşmak öyle […]
”Yine mi altını ıslattın? Bıktım senden. Nedir bu çektiğim çile? Bitmek bilmiyor!” 11 yaşımdayken en sık duyduğum cümleleri okudunuz az önce. ”11 yaşında altını mı ıslatıyordun?” demeyin hemen. Büyümemiştim ki ben. Büyüyememiştim. Korkumdan, endişemden, hissettiğim suçluluk duygusundan uyuyamazdım çoğu gece. Bazen minik bedenim yorgunluğuma dayanamazdı da sızar kalırdım çekyatta. O zaman da altımı ıslatırdım işte. […]
Babamın hayatını bir okuyun! 90’larda gençlik nedir bir de bu ağızdan bir dinleyin… 7 kardeş, bir yer yatağında geçirilen yıllara kulak verin… Bahçeli bir 3 odalı evin içinde geçirilen ve herkesi ayrı yola sürükleyen bir hikayedir bu. Şimdi baksak her yerde birini görürsünüz bu evden. Kuytu köşede hastalıktan kıvranan bir kız kardeş, İstanbul’da hayat yaşayan […]

İlgini Çekebilir

”Ying Yang hangi anlamlara gelmekte?” öğretisi üzerinden yola çıkarak pek çok film ve kitap kurguları ile konuyu çeşitli şekillerde ele aldılar. Genel olarak, kabaca anlatmak gerekirse Ying ve Yang evrenin, doğanın ve yaşamın işleyişine açıklama getiren bir öğretidir. Perspektifinizi değiştirebilmek için şöyle bir örnek verebiliriz. Aşık olduğunuz kişiyle evlenmeniz sizin için iyi bir olayın başlangıcı […]
Falafel İçeriğine baktığımızda çok basit bileşenleri olan ancak özellikle sıcak yenildiğinde tadı damak çatlatan bir lezzet. Asıl malzemesi nohut. Evet evet yanlış duymadınız, bildiğimiz nohut. ”Nohuttan hiç köfte olur mu canım?” Demeyin, oluyor efendim. Falafelin makbulü dışı çıtır çıtır, ısırıldığında kulağa o çıtırtı, bir senfoni misali gelmeli ancak içi yumuşacık, mısır ekmeğinden hallice bir kıvamda […]
<<<Doğu Ekspresi – 1’i okumak için Marienplatz’da, sık sık geldiğim bir kafede şehrin mimarisini hayranlıkla izlerken duyduğum ve uzun zamandır dinlemediğim bir şarkı, beni yeniden alıp o güne götürdü. İki sokak çalgıcısı Gone With The Sin’i çalıyordu. İlhan’ın hayatıma dahil olduğu o bir gün, yıllardır komik bir tesadüfle hayatıma dahil olup duruyordu. Belki de İlhan […]
Zaman hızlı geçiyor İnsanları iki sınıfa ayırıyor Keskin bir bıçak gibi Tutunanlar ve tutunamayanlar Tutunanlar Aşkı tadıp Sevgilinin Gözlerinde kavrulanlar Tutunamayanlar ise Hiç ağaca tırmanmayan Çiçek toplamayan insanlar Ama her ikisini de önüne alıp Sürüklüyor zaman seli Şimdi Kapat Gözlerini Dinle Dinle Dinle Usul usul yağan yağmuru Soğuktan birbirine sarılan Kedi ve köpeği Kokla Kokla […]
Özel Görelilik ve Genel Görelilik kuramlarını anlayabilmek için en başta ortaya çıkış noktalarını anlamamız gerekmektedir. Newton Mekaniği diye adlandırılan Newton hareket yasaları 17. yüzyılda ortaya konduktan sonra 18, 19 ve 20. yüzyıl teknolojilerinin dayanağı olmuştur. Newton Mekaniği bilimde atılan en büyük adımlardan biri olmakla beraber hızı ışık hızına yaklaşan cisimlerin hareketlerini incelemede eksik kalmıştır. Görelilik […]
Jamala, tam adıyla Susana Alimivna Jamaladinova; Kırım Tatar Türklerinden bir müzik sanatçısıdır. Eurovision 2016 finalinde Ukrayna’yı birinci yapmıştır. Söylediği şarkı ”1944” adında ve o yıl yaşanan bir olayı anlatıyor. Rusya’nın Kırım Tatar Türklerine uyguladığı sürgünün tarihi olan 1944’te yaşanan olaylar vicdanı olan herkesin gözlerini yaşartacaktır. Sürgün tam anlamıyla 18 Mayıs tarihinde tüm yerleşim yerlerinde başlamıştır. […]

Giriş

Bublogta'ya Hoş Geldin

Hadi birlikte içeriyi keşfedelim.
Neredeyse Bitti
Son olarak senden birkaç bilgi isteyeceğiz.